مرکز رشد
عنوان هستهمطالعات توسعه و پیشرفت
استاد محوری هسته (منتور)حضرت آیت الله رشاد
مدیر هسته دکتر حسین رمضانی
دبیر هستهدکتر محمود مختاربند
تیم هستهحجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدحسین میرمعزی
دکتر محمود حکمت‌نیا
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حمیدرضا شاکرین
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی
دکتر سیدحسین شرف‌الدین
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر حبیب‌الله بابایی
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر سیدحسین حسینی
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محمد جداری عالی
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر علی‌آقا پیروز
...

هسته مطالعات توسعه و پیشرفت

business-team-rocket_394555-2254

1. تعریف و ساختار محتوایی هسته
پیشرفت در عام‌ترین معنا، عبارت است از حرکت تکاملی ملت و جامعه‌ی ایرانی در چارچوب مبانی و آموزه‌های اسلامی و در راستای نیل به ارزش‌های آرمانی اسلام که امتداد زمانی و مکانی آن‌ها در افق و اهداف بلندمدت ترسیم‌شده است، از طریق تمهید و تحقق یافتن تدابیری متناسب با شرایط، اقتضائات و قابلیت‌های متنوع ایران اسلامی.
توسعه در چارچوب نظری و دلالت ارزشی و هنجاری گفتمان پیشرفت معنا یافته و عبارت است از: فرایند بهبود زیست مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، از طریق انجام اقدامات مورد دلالت تدابیر پیشرفت، در قالب برنامه‌های مشخص و مدوّن به‌لحاظ زمانی و سازمانی، به‌منظور تغییر تدریجی و تحول تکاملی تفکر، معنویت، علم و زندگی، به‌گونه‌ای که سیر پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی در ایران اسلامی به‌صورت روزافزون اشتداد یابد.
با توجه به تعاریف مبنا، توسعه در خدمت پیشرفت و مقدمۀ علمی و عملی آن محسوب می‌شود. توسعه معطوف به ابعاد عینی و فنی تغییر تدریجی و تحول تکاملیِ موضوعات و مسائل است و پیشرفت سپهر دینی، معرفتی، ارزشی و هنجاری توسعه را ترسیم می‌کند.
ساختار محتوایی مورد نظر در پنج لایه از مطالعات به صورت ذیل قابل ارائه است:
1) مطالعۀ نظری (دینی، فلسفی، انسانی و اجتماعی) توسعه و پیشرفت؛
2) مطالعه و ایجاد نگاشت آرمانی، ارزشی، هنجاری و رفتاری (اخلاقی، فقهی و حقوقی) توسعه و پیشرفت؛
3) بررسی میدانی مسائل، فرصت‌ها، چالش‌ها، مزیت‌های توسعه و پیشرفت، در دو ساحت الف) کلان مسائل نظری و عملی ناظر به توسعه و پیشرفت و ب) مسائل خاص ناظر به عرصه‌ها (فکر، معنویت، علم و زندگی (فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد، امنیت، محیط زیست و…)) و زیرعرصه‌های توسعه و پیشرفت؛
4) آسیب‌شناسی و پایش فرایند توسعه و پیشرفت کشور، در دو ساحت الف) کلان مسائل نظری و عملی ناظر به توسعه و پیشرفت و ب) مسائل خاص ناظر به عرصه‌ها (فکر، معنویت، علم و زندگی (فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد، امنیت، محیط زیست و…)) و زیرعرصه‌های توسعه و پیشرفت؛
5) ارائۀ خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها‌ و راهبردهای مبتنی بر مطالعات میدانی برای توسعه و پیشرفت، در دو ساحت الف) کلان مسائل نظری و عملی ناظر به توسعه و پیشرفت و ب) مسائل خاص ناظر به عرصه‌ها (فکر، معنویت، علم و زندگی (فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد، امنیت، محیط زیست و…)) و زیرعرصه‌های توسعه و پیشرفت؛
2. اهداف هسته
الف) مطالعۀ نظری و تولید ادبیات فکری ـ علمی دربارۀ توسعه و پیشرفت بر اساس مبانی و منابع اسلامی، مکتب فکری حضرت امام خمینی (قدّه) و رهنمودهای رهبر فرهمند انقلاب اسلامی (دام ظلّه) معطوف به تکوّن «تمدن نوین اسلامی»؛
ب) گفتمان‌سازی در زمینۀ توسعه و پیشرفت، در افق نخبگانی و عمومی؛
ج) پشتیبانی مطالعاتی و نظری از فرایند انضمامی توسعه و پیشرفت کشور در فضای مشارکت یا عملکرد اختصاصی مردم، دولت و نهادهای عمومی.
3. مسائل اساسی هسته
الف) تبیین ابعاد نظری توسعه و پیشرفت در ساحت عام و در ساحت خاص عرصه‌ها و زیرعرصه‌ها؛
ب) ترسیم نگاشت کلان و عرصه‌ای و زیرعرصه‌ای توسعه و پیشرفت؛
ج) ایجاد نگاشت آرمانی، ارزشی و هنجاری توسعه و پیشرفت در ساحت عام و در ساحت عرصه‌ها و زیرعرصه‌ها؛
د) بررسی میدانی مسائل و فرصت‌ها، چالش‌ها، مزیت‌ها، آسیب‌ها و گره‌گاه‌های توسعه و پیشرفت؛
ه) ترسیم اقدامات اساسی، خط‌مشی‌ها، ساختارها، فرایندها و تشخیص الزامات عملی توسعه و پیشرفت در ساحت عام و در ساحت خاص عرصه‌ها و زیرعرصه‌ها؛
و) پایش، آسیب‌شناسی و بازخوردگیری روندهای پیشین یا کنونی توسعه و پیشرفت به‌منظور بازسازی نظری و عملیاتی خط‌مشی‌ها، ساختارها، فرایندها و الزامات عملی آن؛
ز) آینده‌پژوهی روندها و سناریوهای قابل تحقق در برهه‌های زمانی کوتاه مدت (1 تا 2 سال)، میان‌مدت (5 تا ده سال) و بلندمدت (10 تا 20 سال)؛ و نیز در دورۀ تحول تمدنی (بیش از 50 سال)، به‌منظور آینده‌نگاری و تنظیم اسناد راهبردی توسعه و پیشرفت.
4. برنامه سالانه هسته

عنوان برنامهاولویتسنجهتعداد پیشنهاد هستهتوضیحات
مسئله‌شناسی و شبکه مسائلاولپروژه1·         مسئله‌شناسی توسعه و پیشرفت بر اساس مدلی که در پیش از این تهیه شده است، صورت می‌گیرد
·         خروجی کار در قالب گزارش (های) سیاستی به مراکز سیاستگذار ارائه می‌شود.
سلسله‌نشست‌ها:اولنشست12·         در سلسله نشست‌هاي «مرز دانشی» با مشاركت سه گروه اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان، آخرين دستاوردهاي دانشی در زمینه‌ مسائل حوزه تنقیح قوانین مرور می‌شود (آشنایی با حرکت‌های روزآمد و سرآمد در دنیا که در باب مسائل این حوزه شکل گرفته‌اند).
1.        مرزهای دانشی-سیاستی(نشست‌های مسئله‌محور)·         در سلسله نشست‌هاي «مرز سیاستی» با مشاركت سه گروه اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان،آخرين دستاوردهاي سیاستی در زمینه مسائل حوزه تنقیح قوانین مرور می‌شود (آشنایی با حرکت‌های روزآمد و سرآمد شدر کشور و دنیا که در باب این حوزه شکل گرفته‌اند).
2.      تجربه‌نگاری حکمرانی·         خروجی نشست ها در قالب تهیه خلاصه سیاستی برای ذی نفعان مسئله آماده می شود
3.      بررسی تصاویر آینده
پروژه‌ تحقیقاتیاولپروژه2
ترجمه و تألیف کتاباولپروژه2
گزارش‌ها (نظری، راهبردی و ترجمه‌ای)اولگزارش12
رویدادهای جمع‌سپاریاولرویداد1·         ناظر به مسائل حوزه مطالعاتی هسته که هر یک از سه قوه با آن درگیر هستند، با فراخوان افراد دارای ایده در باب حل آن مسئله برگزار می‌شود.
·         در قالب پرورش نخبگان و ارتقای ایده‌‌‌‌ها سامان می‌یابد (توجه کنیم که با اجرای این برنامه به نوعی در حال شبکه‌سازی نیرویی برای حل مسائل حوزه مطالعاتی هستیم)
·         در قالب طرحی مجزا، مدل برگزاری رویداد طراحی شده است.
همایشدومهمایش1در همایش قرار نیست لزوماً تولید محتوا صورت گیرد بلکه هدف از برگزاری آنست که افراد و ایده‌های جدید شناسایی شوند.
برنامه تلویزیونیدومبرنامه1
شبکه‌سازی اولنفرساعت
رصد و دیدبانی حوزه مطالعاتیاولنفرساعت600·         یک نفر مسلط به اوسینت، در قالب پروژه‌ای متکفل این بحث خواهد بود
·         دیدبانی به صورت نظام مند و مستمر پی گرفته می‌شود
کارگاهاولکارگاه6
قالب جدید: .......

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.