مرکز رشد
عنوان هستهحکمروایی شهری
استاد محوری هسته (منتور)دکتر رسول افسری
مدیر هستهدکتر رسول افسری
دبیر هستهدکتر کاظم برهانی
تیم هستهدکتر مهدیه طاهونی
دکتر علی حسینی
دکتر سینا شهسورای
دکتر محسن عزیزاده
دکتر کاظم برهانی

هسته حکمروایی شهری

business-team-rocket_394555-2254

ساختار هسته حکمروایی شهری به شرح شکل 1 می باشد.

1. تعریف و ساختار محتوایی هسته
با ناتوانی دولت¬ها در پاسخگویی به نیازهای گوناگون شهری و ناهماهنگی نیازها و خواسته¬های شهروندان با طرح¬ها و برنامه¬های ارائه شده و ضرورت مسئولیت¬پذیری بیشتر در اداره امور شهری، امروزه الگویی از اداره شهرها بر پایه نگرش جدیدی از حکمروایی شهری مطرح شده است که همسو با دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به مشارکت جدی در اداره امور شهر فراخوانده می¬شوند. تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس¬های مختلف محلی، ملی و منطقه¬ای و ضرورت همگرایی و همسویی آنها در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی منطقه¬ای و عدالت فضایی را می¬توان مهمترین استدلال ضرورت استقرار الگوی حکمرانی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست. الگویی که از طریق جلب مشارکت و همیاری تمام نیروهای عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی بتواند زمینه توسعه پایدار و انسان محور مناطق کلان شهری و سازمان فضای – کالبدی کارآمد در این چارچوب را فراهم کند. چالش¬ها و مسائل اصلی که حکمرانی شهری ایران با آن درگیر است در حوزه¬های مختلف شهری قابل بررسی است. در شکل 2 محورهای اصلی این چالش¬ها ارایه شده است که در واقع محورهای اصلی و ساختار محتوایی هسته را شکل می¬دهند. لازم است برای احصاء دقیق مسائل در حوزه¬های ارائه شده، پژوهشی جامع در کشور انجام شود تا مسائل به طور دقیق¬تر تبیین گردند.

شکل 2: ساختار محتوایی نظام مسائل محوری هسته حکمروایی شهری

 

2. اهداف هسته
هدف اصلی:
بررسی و تبیین مسائل اصلی حکمروایی شهری در ایران با هدف ارائه گزارش¬های سیاستی(گزارش دیدبانی و خلاصه سیاستی) به منظور تولید علم نافع و توسعه ظرفیت کنشگری در نظام تصمیم سازی در حوزه های ماموریتی شهری و خدمات مشاوره¬ای علمی برای برنامه¬ریزی، سیاست گذاری در این حوزه.
اهداف فرعی:
1- بررسی و تبیین مسائل حکمروایی شهری با تأکید بر مطالعه تطبیقی در کشورهای پیشرو جهانی
2- مسئله¬شناسی و شناخت نظام مسائل شهرهای ایران
3- دید¬بانی مسائل شهری ایران با رصد محیط داخلی و خارجی
4- ارائه مدل نظری پشتیبان حکمروایی شهری در ایران
5- ارائه سیاست¬ها و راهبردهای رفع مسائل شهری ایران

 

3. مسائل اساسی هسته

1. هوشمند سازی شهرها مبتنی بر تحولات ایجاد شده توسط هوش مصنوعی

2. الگوهای استفاده از کاربری زمین در شهرها
3. رشد فیزیکی ناهمگون شهرها
4. گسترش سکونتگاه¬های غیررسمی و چالش¬های آن
5. مسئله امنیت سکونت و مسکن در ایران
6. مسائل امنیتی شهرها
7. رویکردها و الزامات پدافند غیرعامل در شهرهای ایران مبتنی بر تهدیدهای جدید
8. پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها
9. تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر شهرها
10. جزایر حرارتی و اثرات آن در محیط های شهری آینده
11. چالش های توسعه پایدار شهری در ایران
12. اقتصاد سیاسی فضای شهری در ایران
13. واکاوی الگوی شهر ایرانی – اسلامی با تاکید بر نقد الگوهای موجود
14. آینده پژوهی دیپلماسی شهری و چالش های آن در ایران
15. تاب آوری شهری و الزامات ارتقای آن
16. بحران ریزگردها در منطقه جنوب غرب ایران با رویکرد پدافند غیرعامل

4. برنامه سالانه هسته

عنوان برنامهاولویتسنجهتعداد پیشنهاد هستهتوضیحات
مسئله‌شناسی و شبکه مسائلاولپروژه11·        خروجی کار در قالب گزارش (های) سیاستی به مراکز سیاستگذار ارائه می‌شود.
سلسله‌نشست‌ها:اولنشست55·        در سلسله نشست‌هاي «مرز دانشی» با مشاركت سه گروه اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان، آخرين دستاوردهاي دانشی در زمینه‌ مسائل حوزه تنقیح قوانین مرور می‌شود (آشنایی با حرکت‌های روزآمد و سرآمد در دنیا که در باب مسائل این حوزه شکل گرفته‌اند).
1.      مرزهای دانشی-سیاستی(نشست‌های مسئله‌محور)·        در سلسله نشست‌هاي «مرز سیاستی» با مشاركت سه گروه اساتید، کارگزاران و نخبگان جوان،آخرين دستاوردهاي سیاستی در زمینه مسائل حوزه تنقیح قوانین مرور می‌شود (آشنایی با حرکت‌های روزآمد و سرآمد شدر کشور و دنیا که در باب این حوزه شکل گرفته‌اند).
2.      تجربه‌نگاری حکمرانی·        خروجی نشست ها در قالب تهیه خلاصه سیاستی برای ذی نفعان مسئله آماده می شود
3.      بررسی تصاویر آینده
پروژه‌ تحقیقاتیاولپروژه22 -
ترجمه و تألیف کتاباولپروژه11-
گزارش‌ها (دیدبانی، نظری، راهبردی و ترجمه‌ای)اولگزارش3636-

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.