مرکز رشد

معرفی هسته مطالعات زیست‌فناوری

مطالعات زیست‌فناوری

business-team-rocket_394555-2254

اهداف بنیادین(معرفتی-علمی):

1- تولید «ادبیات علمی موردنیاز در زمینه‌ی ابعاد مختلف مطالعات ديني زیست‌فناوری » (فلسفه، الاهیات، فقه، حقوق، اخلاق، و …)، برگرفته از منابع ديني و باکاربست منطق علمی معتبر از نظرگاه دین و با بهره‌گيری از حکمت اسلامی و معارف دینی و علوم انسانی بومی.
۲ـ تربیت نیروی علمی صالح صاحب‌نظر (مجتهد متخصص ترازعصر).

هدف راهبردی:
کمک به استقلال علمی کشور از رهگذر تولید و توسعه‌ی ادبیات علمی دینی ـ بومی در حوزه‌ی مطالعات زیست‌فناوری .

اهداف کاربردی:
۱ـ پاسخ‌گویی به انبوه سؤالات و ابهامات علمی، حقوقی، اخلاقی و دیني مطرح در زیست‌فناوری، از نقطه نظر علوم دینی و علوم انسانی .
۲ـ تولید سند « نظام زیست‌فناوری اسلامی » با توجه به ظرفیت‌ها و مسائل بومی (ناظر به همه‌ی جنبه‌های نظری و عملي).
با توجه به اهداف فوق، همچنین فرارشته‌ای بودن موضوع مورد بحث پیشنهاد تاسیس «هسته مطالعات اسلامی زیست فناوری» به صورت یک نهاد دارای استقلال علمی، طرح می‌گردد.

قلمرو موضوعی:
کلمات کلیدی تحقیق، طراحی ساختار جامع فقه زیست فناوری، مطالعات موضوع شناسانه فقه زیست فناوری، مبانی الاهیاتی فقه زیست فناوری، روش‌شناسی تولید فقه زیست فناوری ، تهیه فهرست قواعد فقهیه فقه زیست فناوری، ضرورت مطالعات فقه زیست فناوری و … .

نیروی همکار:
الف. راهنمای هسته: آیت الله رشاد
ب. مدیر هسته: دکتر ابوالفضل میرزاپور
ج. دبیر هسته: خانم دکتر اسماعیلی
د. اعضای (پیشنهادی) شورای علمی:

نام و نام خانوادگیدرجه علمیرشته/ تخصص
1آیت الله علی اکبر رشاداجتهاد-استادفقه و اصول ـ فلسفه
2آیت الله احمد مبلغیاجتهاد-استادفقه و اصول
3دکتر ابوالفضل میرزاپور ارمکیدکتری-استادیارنانو بیوتکنولو›ی
4آیت الله حسن عالمیاجتهادفقه و اصول
5حجت الاسلام دکتر حیدر همتیدکتری- استادیارفقه و اصول ـ فلسفه و حکمت اسلامی
6دکتر مصطفی قانعیدکتری- استادفوق تخصص ریه
7دکتر حسن ابولقاسمیدکتری- استاددکترای پزشکی هماتولو›ی
8آیت الله عباس نیک زاداجتهاد- دانشیارفقه و اصول
9دکتر عبدالحسین روح الامیندکتری- استاددکترای داروسازی
10دکتر حاجی آخوندیدکتری- استاددکترای داروسازی
11حجت الاسلام دکتر علی رضا قائمی نیادکتری- دانشیارفلسفه و حکمت اسلامی
12حجت الاسلام دکتر سید محسن میریدکتریفلسفه و حکمت اسلامی
13دکتر مخبر دزفولیدانشیاردامپزشکی
14حجت الاسللام محمد خرامیمدرس درس خارجفقه و اصول
15عضو پیشنهادی...

 

برنامه هسته:
الف) تحقیقات: ۱. تهیه‌ی نظام‌مسائل مطالعات جامع دینی زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک (با استفاده از کلان‌طرح تهیه شده)، ۲. تولید معجم مفهومي آیات زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک، ۳. تحقیق و تالیف فلسفه‌ی زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک بر اساس حکمت اسلامي، ۴. تحقیق و تالیف الاهیات زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک، ۵. تحقیق و تالیف اخلاق زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک، ۷. تحقیق و تالیف حقوق زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک، ۸. تحقیق و تالیف فقه زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک، ۹. تحقیق و تالیف قواعد فقه زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک، ۱۰. تحقیق و تالیف در زمینه‌ی زیست‌فناوري و مهندسی ژنتیک و هوش معنوي با رویکرد فلسفي و عرفاني.
ب) برنامه‌های پیراپژوهشي: ۱. ترجمه‌ی فارسی و انگلیسی مباحث پیشافقهی زیست‌فناوري، ۲. تولید متون درسی رشته ی فقه زیست فناوري، ۳. پاسخ به شبهات کلامی زیست‌فناوري در قالب داستان برای تولید محصول فرهنگی بصورت نمایشنامه و پویانما، ۴. برگزاری رویدادها، نشستها و کرسیهای علمی، مناظره و آزاداندیشی، ۵. برگزاری همایش ملي دین، زیست‌فناوري و مهندسی‌ژنتیک، ۶. استخراج و انتشار مقاله و یادداشت سیاستی از رساله‌های دکتری و سطح چهار تحت هدایت اعضای هسته در زمینه‌های مرتبط.
ج) تربیت نیرو و برگزاری دوره های دانش‌افزائی: ۱. طراحي رشته‌های فقه و حقوق و اخلاق زیست‌فناوري در دو نظام آموزشي حوزه و دانشگاه، ۲. برگزاری کارگاه های علمی و مهارتي، ۳. برگزاری مدرسه‌های فصلی در حوزه وظائف و برنامه‌های هسته.
د) تولید یادداشتهای سیاستی در زمینه‌های مربوط به مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک.

 

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.