مرکز رشد
اساسنامه مرکز

اساسنامه مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی

مقدمه:

با توجه به رسالت و اهداف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و با تاکید بر کاربردی‌سازی علوم انسانی اسلامی و اثرگستری یافته‌های علمی واحدهای پژوهشگاه، و در راستای پدیدآوری تمدن نوین اسلامی، به استناد بند 10ماده 6 اساسنامه پژوهشگاه و در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که در این اساسنامه از آن به عنوان «مرکز رشد» یاد می‌شود، به‌شرح مواد زیر تاسیس می‌گردد:

1.اهداف

1-1. کاربردی‌سازی و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه و گسترش اثربخشی فعالیتهای واحدها و
اعضای آن؛

1-2. تکثیر و تنوع‌بخشی فراورده‌های پژوهشگاهی، از رهگذر فرآوری چند وجهی محصولات، با استفاده از قالب‌های متنوع و متناسب، برای رفع نیازمندی‌های دستگاه‌های نظام، مُراجعین و مخاطبان یاریخواه؛

1-3. شناخت نیازهای حائز اولویت نظام و جامعه‌ی اسلامی، و ایجاد زمینه برای حل آنها با استفاده از ظرفیت واحدها و اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه و محققان علوم انسانی اسلامی؛

1-4. شناسایی ایده‌های خلاقانه و گفتمانسازی در حوزه‌ی علوم انسانی اسلامی دارای کاربرد عملی در جهت
پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی و فراهم نمودن زمینه‌ی رشد و تحقق آن‌ها؛

1-5. کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش‌­بنیان.

2. ماهیت حقوقی

مرکز رشد دارای شخصیت حقوقی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و تابع آیین‌نامه‌های مصوب
پژوهشگاه و مصوبات هیات امنای آن می‌باشد.

3. اقامتگاه

محل استقرار مرکز رشد، پژوهشگاه واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوم،
پلاک 2 است و اقامتگاه پژوهشگاه، اقامتگاه مرکز رشد خواهد بود.

4. وظایف و اختیارات مرکز رشد

4-1. ارائه مشاوره به مخاطبان پژوهشگاه و برقراری ارتباط با نهادهای هدف به منظور تجاری‌سازی و اثرگستری یافته‌های علمی واحدهای پژوهشگاه؛

4-2. حمایت از ایده‌ها و طرح‌های متضمن تکثیر و تنوع‌بخشی فراورده‌های پژوهشگاه؛

4-3. حمایت و اولویت دادن به طرح‌های آسیب‌شناسی در حوزه نیازهای نظام جمهوری اسلامی ایران؛

4-4. حمایت از ایده‌های خلاقانه و محققان در راستای نیازهای نظام؛

4-5. جذب و پذیرش واحدهای دارای ایده‌های همسو با حوزه فعالیت مرکز و پژوهشگاه؛

4-6. ارائه‌ی راهکارها و برنامه‌های مناسب برای کاربردی‌سازی پژوهشها با همکاری اعضا و گروه‌های علمی پژوهشگاه، و نخبگان جامعه علمی مرتبط، و علم‌سنجي میدانی و بازخوردگیری نتایج فراورده‌های نظری پژوهشگاهی؛

4-7. آسیب‌شناسی و ارزیابی فعالیت‌های واحدها و محققان مرتبط با مرکز؛

4-8. فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه واحدهای فناور در مرکز؛

4-9. ایجاد زمینه‌های لازم برای تجاری‌سازی خدمات و محصولات فناورانه در حوزه علوم انسانی اسلامی؛

4-10.کمک به رفع نیازهای نهادهای علمی و اجرائي حاکمیتی، دولتی، عمومی و خصوصی بر اساس رسالت، اهداف و وظائف پژوهشگاه و در راستای اصول و سیاست‌های آن؛

4-11. برگزاری رویدادها و مسابقات ویژه افراد ایده‌مند در حوزه  مسائل اولویت‌دار نظام، در قلمرو اهداف، وظائف و پرنامه‌های پژوهشگاه.

5. ارکان

5-1. پژوهشگاه؛

5-2. رئیس مرکز رشد؛

5-3. شورای مرکز رشد.

6. موسس

مؤسس و نهاد ناظر مرکز رشد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و وظایف و اختیارات آن از طریق ریاست
پژوهشگاه بر اساس مفاد مندرج در ماده 7 تعیین می‌گردد.

7.وظایف و اختیارات موسس

7-1. تعیین و انتصاب رئیس و اعضای شورای مرکز؛

7-2. تصویب اساسنامه و سازمان‌نما، و تامین نیروهای ستادی مرکز رشد به موازات توسعه‌ی نیازهای و فعالیت‌های
آن؛

7-3. تامین فضای فیزیکی و زیرساخت‌های لازم جهت فعالیت مرکز؛

7-4. تخصیص حداکثر تا 60 ساعت از حضور موظفی (بدون کسر از موظفی تحقیق) ده نفر از اعضا هیأت علمی
پژوهشگاه بر اساس برنامه‌های اعلامی مرکز رشد درباره‌ی اعضا و با تصویب شورای پژوهشگاه.

تبصره: در صورتی که به جهت توسعه‌ی برنامه‌ها و فعالیت‌ها بر اساس تشخیص شورای مرکز، نیاز به همکاری افراد
بیش‌تری باشد، بنا به درخواست و ارائه‌ی برنامه و بررسی و تصویب در فرآیند و سازکارهای مقرر پژوهشگاه اتخاذ
تصمیم و کارسازی خواهد شد؛

7-5. پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به ریاست هیأت امنای پژوهشگاه؛

7-6. پیشنهاد انحلال مرکز رشد به ریاست هیأت امنای پژوهشگاه.

8. رئیس مرکز

رئیس مرکز از میان افراد دارای توانمندیهای علمی و مدیریتی و صلاحیت‌های لازم، به مدت 3 سال از سوی رئیس پژوهشگاه منصوب می‌شود. وی، نماینده قانونی مرکز نزد مراجع حقیقی و حقوقی است.

9.وظایف و اختیارات رئیس مرکز رشد

9-1. پیشنهاد اعضای شورای مرکز به رئیس پژوهشگاه؛

9-2. پیشنهاد و معرفی نیروهای ستادی مورد نیاز مرکز رشد (بند 2 ماده 7) به سازمان مؤسس؛

9-3. مدیریت و هدایت امور مرکز رشد و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه،
آیین‌نامه‌های پژوهشگاه و مصوبات هیأت امنا، ضوابط و مقررات مربوطه؛

9-4. امضای اسناد مالی و اداری مربوط به تنخواه مرکز رشد در چارچوب ضوابط و مقررات؛ (درخصوص بند 2و 3
ماده 13)؛

9-5. عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی؛

9-6. ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد و ریاست پژوهشگاه؛

9-7. ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها
با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه کاری مصوب واحدهای فناور؛

9-8. ارائه‌ی گزارش نوبه‌ای و دوره‌ای عملکرد اعضای هیات علمی همکار با مرکز رشد به پژوهشگاه؛

9-9. برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های مرکز در جهت فراهم آوردن حمایت‌های بیرونی و ایجاد زمینه‌های لازم در راستای تقویت و توسعه برنامه‌‌های مرکز؛

9-10. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز؛

9-11. تهیه‌ی برنامه و بودجه‌ی سالانه‌ی مرکز و تقدیم به پژوهشگاه جهت تصویب نهایی، پس از تصویب در شورای مرکز.

10. شورای مرکز

10-1. شورای مرکز رشد متشکل است از

اعضای حقوقی و حقیقی:

رئیس شورا
رئیس مرکز (دبیر شورا)
معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه
معاون اداری و مالی پژوهشگاه
یکی از رؤسای پژوهشکده‌های پژوهشگاه
سه نفر از اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه
سه تا پنج نفر از کارشناسان ذی ربط آشنا به مساِئل و دارای تجربه در بخش های مختلف علمی کشور

تبصره: کلیه‌ی اعضای غیر حقوقی شورا با انتخاب و حکم رئیس سازمان مؤسس، به مدت 2 سال منصوب می‌شوند .

10-2. اداره شورای مرکز بر اساس آیین‌نامه داخلی مصوب شورای مرکز خواهد بود.

11. وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

11-1. تعیین خط مشی و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت مرکز در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات هیأت امنای
پژوهشگاه؛

11-2. تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط و موردنیاز مرکز رشد؛

11-3. تصمیم‌گیری در مورد جذب و پذیرش واحدهای فناور؛

11-4. بررسی برنامه و بودجه سالانه و تفصیلی مرکز و تصویب آن؛

11-5. بررسی گزارش عملکرد سالانه مرکز رشد؛

11-6. بررسی گزارش رئیس مرکز رشد از ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور مستقر.

12. مقررات مالی ـ معاملاتی، اداری و تشکیلاتی مرکز رشد

مرکز از نظر مقررات مالی ـ معاملاتی و سازمان اداری و تشکیلاتی تابع آئین‌نامه مالی ـ معاملاتی و سازمان اداری و تشکیلاتی پژوهشگاه و الحاقیه‌های آن می‌باشد.

13. منابع مالی

منابع مالی مرکز عبارتند از:

13-1. اعتبارات پژوهشگاه؛

13-2. درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت‌های مرتبط با مأموریت مرکز؛

13-3. کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی.

14. سال مالی

سال مالی مرکز مطابق سال مالی پژوهشگاه می‌باشد.

15. انحلال

15-1. مرکز در موارد زیر توسط مرجع ذی‌صلاح منحل می‌شود:

15-1-1. به پیشنهاد پژوهشگاه و تأیید هیأت امنا؛

15-1-2. در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص مرجع ذی‌صلاح؛

 15-1-3. از دست دادن شرایط ایجادی و یا عملکرد ضعیف به تشخیص مرجع ذی‌صلاح.

15-2. درصورت اعلام موافقت با انحلال مرکز، هیأت تصفیه‌ای مرکب از نماینده حقوقی پژوهشگاه و رئیس مرکز با رعایت مقررات قانونی در مدتی که مرجع ذی‌صلاح تعیین می‌کند امر تصفیه را به عهده خواهند داشت.

15-3. در صورت تصفیه پژوهشگاه موظف است:

15-3-1. تمامی تعهدات مرکز را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شهرداریها، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد یا با توافق صاحبان حق تعهدات مرکز را بپذیرد؛

15-3-2. تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی در اختیار مرکز قرار گرفته است به سازمان مؤسس تسلیم نماید.

16.مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات پژوهشگاه است.
17.هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه با تائید هیأت امنا پژوهشگاه امکان پذیر است.
18.این اساسنامه در 18ماده و 2 تبصره در تاریخ 11/12/1399 به تصویب هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسلامی به عنوان سازمان مؤسس رسیده است.

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.